Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 1 september 2023.

Algemene intro van de privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Scheidingsprofessionals tijdens alle interacties met Scheidingsprofessionals, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met ons, enzovoort.
Scheidingsprofessionals neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Wie is er verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Scheidingsprofessionals is een VOF, met maatschappelijke zetel gevestigd te met maatschappelijke zetel gevestigd te 9620 Zottegem, Puttestraat 44 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0802.861.971.
Welke persoonsgegevens verwerken we?
De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.
Onder ‘verwerking’ moet u elke mogelijke handeling verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en het mededelen tot het vernietigen ervan.
Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van het contactformulier, het versturen van een e-mail via onze website, of door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief.
Bij het invullen van het contactformulier: Uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Andere niet nader te bepalen gegevens die u verschaft in de rubriek “bericht”.
Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief: Uw e-mailadres, naam en telefoonnummer.
Daarnaast verwerken we bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…
Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de cliënt, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
De gegevens verstrekt via het contactformulier:
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden. De rechtsgrond waarop de verwerking ervan steunt is “contractuele noodzakelijkheid”.
Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van Scheidingsprofessionals:
Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om u via e-mail berichten van Scheidingsprofessionals te versturen. De rechtsgrond van deze verwerking is “toestemming”.
De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…:
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons toe laten onze website beter te organiseren en te verbeteren. De rechtsgrond van deze verwerking is “gerechtvaardigd belang”, met name “vrijheid van ondernemen” en “goede bedrijfsvoering”.
Persoonsgegevens verkregen tijdens andere interacties:
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtsgrond voor deze verwerking is “contractuele noodzakelijkheid” en “wettelijke verplichting”.
Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door Scheidingsprofessionals tenzij u hiervoor uw expliciete, voorafgaande toestemming hebt gegeven.
Niettemin doet Scheidingsprofessionals een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en mogen uw persoonsgegevens nooit voor iets anders gebruiken dan de specifieke opdracht die aan hen werd toevertrouwd.
Daarnaast geeft Scheidingsprofessionals uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?
Enkel voor het versturen van onze mailing campagnes gebruiken we specifieke software verstrekt door een externe dienstverlener. Het is mogelijk dat deze dienstverlener uw gegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Deze verwerker verwerkt de gegevens in de Verenigde Staten voor wie een passend beschermingsniveau geldt onder de vorm van deelname aan het EU-US Privacy Shield.
(MAILCHIMP? MOLLIE?)
Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen Scheidingsprofessionals en de client worden bewaard tot een jaar na het beëindigen van de dienstverlening indien deze niet meer relevant zijn in het kader van onze dienstverlening. De mailadressen verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene zich heeft verzet (uitgeschreven) tegen de verwerking.
Uw rechten als betrokkene.
U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Scheidingsprofessionals, de volgende rechten:

Het recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van uw persoonsgegevens; het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken; het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Scheidingsprofessionals via community@scheidingsprofessionals.be of stuurt u een aangetekende brief aan Scheidingsprofessionals vof, Puttestraat 44, 9620 Zottegem.
Verwerkingen gebaseerd op toestemming.
Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Recht om klacht in te dienen.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scheidingsprofessionals, kan u contact opnemen met Scheidingsprofessionals via via community@scheidingsprofessionals.be of stuurt u een aangetekende brief aan Scheidingsprofessionals vof, Puttestraat 44, 9620 Zottegem.
U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of contact@apd-gba.be).
Websites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.
Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
Behoudens de gegevensverwerking in het kader van direct marketing (versturen van mailings) verwerkt Scheidingsprofessionals de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar cliënteel op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken in welk geval de dienstverlening geen doorgang kan vinden.
Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Scheidingsprofessionals verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.
Verwerkingen voor een andere doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.
Wanneer Scheidingsprofessionals voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Scheidingsprofessionals de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.
Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Google Analytics cookies Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op. Lees hier meer over hoe Google gegevens gebruikt en hoe u uw voorkeuren kunt instellen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Wijzigingen privacy- en cookie statement
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen. Scheidingsprofessionals VOF behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.