Algemene voorwaarden vanaf 1 september 2023.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Scheidingsprofessionals aanbieden.
 2. Met verwijzingen naar “wij”, “ons” of “onze” moet worden begrepen het bedrijf waarmee u contracteert namelijk Scheidingsprofessionals VOF, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9620 Zottegem, Puttestraat 44, community@scheidingsprofessionals.be en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0802.861.971.
 1. Scheidingsprofessionals streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.
  Ons advies, modellen en opleidingen zijn gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak, gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies/model/opleiding.
 2. Onze facturen dienen te worden betaald op de vervaldag, vermeld op de facturen. Bij laattijdig betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande hoofdsom, meer de nalatigheidsinteresten, berekend op dagelijkse basis tegen de intrestvoet vermeld in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10%.
  In geval van niet betaling van de factuur is Scheidingsprofessionals ook gerechtigd haar verdere werkzaamheden op te schorten.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel falen van onze software noch voor eender welk ander feit waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben.
 4. De uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht brengt rechten en verplichtingen met zich mee, die evenwel enkel tussen u en ons ontstaan, en niemand anders mag zich op het advies/model/opleiding dat wij u geven, steunen, noch is het de bedoeling dat iemand anders door onze verplichtingen jegens u en onze diensten aan u beschermd wordt, noch mag iemand anders enig aspect van onze opdracht krachtens toepasselijk recht afdwingen.
 5. Op onze overeenkomst met u is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen betreffende deze overeenkomst zullen de rechtbanken gelegen in het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Scheidingsprofessionals ligt, onverminderd het recht van Scheidingsprofessionals om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder.
  Bijzondere verkoopsvoorwaarden webshop Scheidingsprofessionals.
  Naast de bovenstaande algemene voorwaarden zijn ook de hieronder opgenomen bijzondere verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op de verkoop via de webshop van Scheidingsprofessionals.
  Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene en bijzondere voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart onze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Door een bestelling te plaatsen in onze Scheidingsprofessionals Webshop gaat u akkoord met deze voorwaarden, samen met het privacybeleid van Scheidingsprofessionals.
 6. Aansprakelijkheid
  Door het aanvaarden van deze voorwaarden verklaart de gebruiker dat Scheidingsprofessionals op geen enkele wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie verstrekt in de opleidingen, de modelclausules en de rekenmodule.
  De contractuele aansprakelijkheid van scheidingsprofessionals VOF is in elke veronderstelling beperkt tot maximaal het bedrag van het aangekochte product (excl btw).
 7. Verbod op verspreiding van de bekomen informatie
  De toegang tot al deze producten is persoonlijk. De toegang mag niet aan derden worden doorgegeven. Het maken van audiovisuele opnames (screen/video capture) van de opleidingen is verboden. Het ter beschikking gestelde materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op welke wijze ook.
 8. Betalingsvoorwaarden
  Online betaling: nadat u in het bestelformulier onderaan op ‘Verder >’ drukt en uw gegevens een laatste maal controleert op het volgende scherm, kan u online betalen dmv Visa / MasterCard / Maestro / Bancontact. De betaling wordt op een beveiligde manier uitgevoerd en via een geautoriseerde partner verwerkt. Uw betalingsgegevens worden niet in onze systemen bewaard.
 9. Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden
  Modeldocumenten:
  Gezien de verleende service onmiddellijk toegankelijk is, is er na betaling geen annulatiemogelijkheid voorzien. Wij verwijzen hiervoor naar art. VI.53, 1° van het WER. Bedankt voor uw begrip.
  Opleidingen:
  Voor zover de verleende service niet onmiddellijk toegankelijk is, is er na betaling een annulerings-mogelijkheid van 14 dagen. Daarna is de verkoop definitief en kan er geen terugbetaling worden bekomen.
 10. klachten
  Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane leveringen, facturen en/of prestaties die aan de basis hiervan liggen, dienen overgemaakt te worden binnen acht dagen na de levering, prestatie of ontvangst van de factuur.